ทัศนศึกษา ดูงาน ปี ๒๕๕๘

 

  ....เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ชมรมครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.พัทลุง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินกิจกรรมของฃมรม ในโอกาสนี้ได้มอบของระลึกแก่ ที่ปรึกษาชมรมที่เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ นายกามเทพ ปัตโก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนและนายวิราช พรหมทองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ  และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  (พินัย...ภาพ)

                                                      คลิกเข้าชมภาพ                                                       

 

.....เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบตัวชี้วัด สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง  โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯเป็นประธาน  สามารถจัดทำแบบทดสอบได้แล้วเสร็จและสามารถให้บริการแก่ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯและหน้าที่พลเมือง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จากเว็บไซต์ของชมรม...(ภาพ...ธวัชชัย)

......เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสพป.พัทลุงเขต 2 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพบปะสมาชิกและพิจารณาการดำเนินงานของชมรมในปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรม เป็นประธานที่ประชุม  ..ในการนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.จารุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศน์สพป.พัทลุง เขต 2ที่ปรึกษาของชมรม บรรยายและพบปะสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม..(เสาร์ นันทิยา...ภาพ)