......เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสพป.พัทลุงเขต 2 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพบปะสมาชิกและพิจารณาการดำเนินงานของชมรมในปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรม เป็นประธานที่ประชุม  ..ในการนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.จารุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศน์สพป.พัทลุง เขต 2ที่ปรึกษาของชมรม บรรยายและพบปะสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม..(เสาร์ นันทิยา...ภาพ)

        

       
 

 

ประมวลภาพ "อบรมทำผลงานทางวิชาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา"

  

Read more: ประมวลภาพ..อบรมทำผลงานทางวิชาการ

รวบรวม/บอกเล่า โดย ...โสพิศ นัทธีเชาว์ และคณะ....

 

 

ปราสาทหินพนมรุ้ง คือ เทวสถานที่สร้างขึ้นเป็นวิมานของพระศิวะตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูไศวะนิกาย
ปราสาทหินแห่งนี้อยู่บนส่วนยอดสูงสุดของเขาพนมรุ้ง(383 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
บวกกับความโอฬารของอาคารสิ่งก่อสร้าง ทำให้ปราสาทดูเด่นสง่ามองจากที่ไกล

ติดตามบทความ.....คลิ้กที่นี่

 

 

รวบรวม/เล่าขาย โดย...เปรม หนูมาก และคณะ

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน
จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่
13 ตำบล บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ..2503
โดยชาวบ้านเชียง ต่อมาปี พ..2509 ชาวอเมริกัน ได้พบภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงโดยบังเอิญจึงน าไปแจ้งที่กรมศิลปากร
ปีพ
..2510 จึงได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก

 

ติดตามบทความ... คลิ๊กที่นี่