ประมวลภาพ "อบรมทำผลงานทางวิชาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา"

  

Read more: ประมวลภาพ..อบรมทำผลงานทางวิชาการ

รวบรวม/บอกเล่า โดย ...โสพิศ นัทธีเชาว์ และคณะ....

 

 

ปราสาทหินพนมรุ้ง คือ เทวสถานที่สร้างขึ้นเป็นวิมานของพระศิวะตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูไศวะนิกาย
ปราสาทหินแห่งนี้อยู่บนส่วนยอดสูงสุดของเขาพนมรุ้ง(383 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
บวกกับความโอฬารของอาคารสิ่งก่อสร้าง ทำให้ปราสาทดูเด่นสง่ามองจากที่ไกล

ติดตามบทความ.....คลิ้กที่นี่

 

 

รวบรวม/เล่าขาย โดย...เปรม หนูมาก และคณะ

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน
จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่
13 ตำบล บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ..2503
โดยชาวบ้านเชียง ต่อมาปี พ..2509 ชาวอเมริกัน ได้พบภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงโดยบังเอิญจึงน าไปแจ้งที่กรมศิลปากร
ปีพ
..2510 จึงได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก

 

ติดตามบทความ... คลิ๊กที่นี่

รวบรวม/บอกเล่า โดย...ธวัชชัย คำทอง และคณะ...

 

เสียงเล่าขานจากเวียงจันทน์  หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาตาม
โครงการพัฒนาสมาชิกชมรมครูสอนสังคมและครูสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2
โดยใช้ข้อมูลจากภาคสนามเป็นส่วนมาก และใช้ขอมูลจากเอกสารเพียงบางส่วน
ภาพถ่ายภายในเล่มเป็นภาพทถ่ายมาจากภาคสนามเกือบทั้งหมด

 

 ติดตามบทความ...คลิ๊กที่นี่