.....เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบตัวชี้วัด สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง  โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯเป็นประธาน  สามารถจัดทำแบบทดสอบได้แล้วเสร็จและสามารถให้บริการแก่ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯและหน้าที่พลเมือง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จากเว็บไซต์ของชมรม...(ภาพ...ธวัชชัย)

......เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสพป.พัทลุงเขต 2 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพบปะสมาชิกและพิจารณาการดำเนินงานของชมรมในปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรม เป็นประธานที่ประชุม  ..ในการนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.จารุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศน์สพป.พัทลุง เขต 2ที่ปรึกษาของชมรม บรรยายและพบปะสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม..(เสาร์ นันทิยา...ภาพ)

        

       
 

 

ประมวลภาพ "อบรมทำผลงานทางวิชาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา"

  

Read more: ประมวลภาพ..อบรมทำผลงานทางวิชาการ

รวบรวม/บอกเล่า โดย ...โสพิศ นัทธีเชาว์ และคณะ....

 

 

ปราสาทหินพนมรุ้ง คือ เทวสถานที่สร้างขึ้นเป็นวิมานของพระศิวะตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูไศวะนิกาย
ปราสาทหินแห่งนี้อยู่บนส่วนยอดสูงสุดของเขาพนมรุ้ง(383 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง)
บวกกับความโอฬารของอาคารสิ่งก่อสร้าง ทำให้ปราสาทดูเด่นสง่ามองจากที่ไกล

ติดตามบทความ.....คลิ้กที่นี่