• ดวงในใหม่ นี้ดี กว่าปีใหม่

คือรู้อะไร มากกว่ากัน แหละท่านขา

หมายถึงมี ความกว้างขวาง ทางปัญญา

ให้อาตมา ก้าวล่วงทุกข์ รุกขึ้นไป

• อันปีใหม่ นั้นต้องดี กว่าปีใหม่

ใหม่เปล่าๆ ไม่มีดี นี้ไม่ไหว

ดีแต่ปาก ใจไม่ดี ดีทำไม

ให้ผีไย เย้ยเยาะ เหมาะหรือเรา

• สะอาดกว่า สว่างกว่า สงบกว่า

เรียกว่าใหม่ ยิ่งขึ้นมา อย่ามัวเขลา

ใกล้นิพพาน ยิ่งขึ้นไป ไม่หลงเงา

เรียกว่าเรา มีปีใหม่ ใหม่จริงเอย

ท่านพุทธทาสภิกขุ

**************************************

คณะกรรมการบริหารชมรม

ทัศนศึกษา ดูงาน ปี ๒๕๕๘

 

  ....เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ชมรมครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.พัทลุง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินกิจกรรมของฃมรม ในโอกาสนี้ได้มอบของระลึกแก่ ที่ปรึกษาชมรมที่เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ นายกามเทพ ปัตโก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนและนายวิราช พรหมทองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ  และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  (พินัย...ภาพ)

                                                      คลิกเข้าชมภาพ                                                       

 

.....เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ชมรมครูสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบตัวชี้วัด สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และหน้าที่พลเมือง  โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯเป็นประธาน  สามารถจัดทำแบบทดสอบได้แล้วเสร็จและสามารถให้บริการแก่ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯและหน้าที่พลเมือง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบได้จากเว็บไซต์ของชมรม...(ภาพ...ธวัชชัย)